Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Information om den rättskipande och rättsvårdande samt administrativa verksamheten.

Om du har lämnat uppgifter om dig själv till domstolen är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter i den rättskipande och rättsvårdande verksamheten?

Dina personuppgifter behandlas för att kammarrätten ska kunna handlägga målet/ärendet. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en uppgift av allmänt intresse.

För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för målets ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Behandling av personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen.

Vanligt förekommande fall är när domstolen prövar fråga om

  • verkställighet av utvisning på grund av brott
  • beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård
  • beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen
  • beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter i den administrativa verksamheten?

När du lämnar uppgifter om dig själv till kammarrätten kommer dina personuppgifter att behandlas av kammarrätten.

- Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i nödvändig utsträckning för att hantera ärendet. Kammarrätten behandlar då dina personuppgifter som en del i domstolens myndighetsutövning eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

- Lämnar du uppgifter om dig själv i samband med en begäran om att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Kammarrätten behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

- Lämnar du uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Kammarrätten behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

- Lämnar du uppgifter om dig själv i samband med marknadsföringsåtgärder eller i samband med praktik och studiebesök kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för att genomföra åtgärden. Kammarrätten behandlar då, beroende på situationen, dina personuppgifter som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller på grund av en intresseavvägning.

- Om du lämnar personuppgifter i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

De som kan få del av dina personuppgifter är anställda på kammarrätten eller andra som behöver få del av dem för att ditt ärende ska kunna behandlas. Upp-gifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av kammarrätten så länge de behövs. Personuppgifterna kan bli föremål för arkivering och ska då sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

Så här kontaktar du Kammarrätten i Göteborg

Postadress: Box 1531, 401 50 Göteborg

E-postadress:kammarratten.goteborg@dom.se

Om du har frågor kan du även vända dig direkt till domstolens dataskyddsombud på dataskyddsombud.kgg@dom.se

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01