Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Kammarrätten i Jönköping (org.nr 202100-2742) är personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos kammarrätten.

Kammarrättens lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt två månader från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Kammarrätten och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2021-12-01