Vår verksamhet

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.

Den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen består av en instanskedja med förvaltningsrätt som första instans, kammarrätt som andra instans och Högsta förvaltningsdomstolen som högsta instans. Att överklaga till en förvaltningsdomstol kostar ingenting men för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande krävs oftast prövningstillstånd.

Måltyper

Kammarrätten handlägger ett mycket stort antal måltyper. Bland de cirka 4 200 mål som årligen kommer in till domstolen kan nämnas mål om:

 • socialförsäkring
 • socialt bistånd
 • körkort
 • skatt
 • psykiatrisk tvångsvård
 • vård av unga
 • vård av missbrukare
 • allmänna handlingar och sekretess
 • offentlig upphandling
 • vissa jordbruksfrågor
 • laglighetsprövning enligt kommunallagen

Här kan du läsa mer om hur det fungerar i förvaltningsdomstolarna, till exempel hur målen avgörs och vad prövningstillstånd innebär:

Domkrets

Tre av Sveriges tolv förvaltningsrätter finns under Kammarrätten i Jönköping: Jönköping, Linköping och Växjö.
Domkretsen utgörs av Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Södermanlands och Östergötlands län samt de delar av Västra Götalands län som hör till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Personal

På Kammarrätten i Jönköping arbetar ca 70 medarbetare som är uppdelade på två dömande avdelningar, en kanslienhet och en administrativ enhet.

Domstolen leds av kammarrättspresidenten.

Två kammarrättslagmän är chef för varsin avdelning. Deras medarbetare arbetar i den dömande verksamheten och på avdelningarna arbetar till exempel kammarrättsråd, kammarrättsassessorer och kammarrättsfiskaler som är domare under utbildning samt fast anställda föredragande jurister. Vi har även vissa tillfälliga anställningar som till exempel traineejurist och adjungerat råd.

Handläggarchefen är chef för kansliet där det arbetar domstolshandläggare och registrator. Kanslienhetens uppgift är handläggning av mål samt att ge administrativt stöd och service åt domstolens jurister, parter och allmänheten.

Den administrativa direktören är chef för administrativa enheten. Där arbetar medarbetare med olika frågor kring exempelvis ekonomi, personal och kommunikation. Vi har också en arkivarie som arbetar med förvaring och bevarande av domstolens handlingar, en administrativ jurist som arbetar med verksamhetsfrågor, remisser och frågor till exempel kring utlämnande av allmän handling samt flera expeditionsvakter som arbetar med domstolens säkerhet, it-support och annan service i huset.

Det finns även nämndemän som är knutna till kammarrätten.

Uppdaterad
2024-03-19