Vår verksamhet

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.

Den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen består av en instanskedja med förvaltningsrätt som första instans, kammarrätt som andra instans och Högsta förvaltningsdomstolen som högsta instans. Att överklaga till en förvaltningsdomstol kostar ingenting men för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande krävs oftast prövningstillstånd.

Måltyper

Kammarrätten handlägger ett mycket stort antal måltyper. Bland de cirka 4500 mål som årligen kommer in till domstolen kan nämnas mål om:

 • socialförsäkring
 • socialt bistånd
 • körkort
 • skatt
 • psykiatrisk tvångsvård
 • vård av unga
 • vård av missbrukare
 • allmänna handlingar och sekretess
 • offentlig upphandling
 • vissa jordbruksfrågor
 • laglighetsprövning enligt kommunallagen

Här kan du läsa mer om hur det fungerar i förvaltningsdomstolarna, till exempel hur målen avgörs och vad prövningstillstånd innebär:

Domkrets

Tre av Sveriges tolv förvaltningsrätter finns under Kammarrätten i Jönköping: Jönköping, Linköping och Växjö.
Domkretsen utgörs av Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Södermanlands och Östergötlands län samt de delar av Västra Götalands län som hör till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Personal

Kammarrätten i Jönköping har cirka 75 anställda. Personalen är uppdelad på två dömande avdelningar, en gemensam kanslienhet och en administrativ enhet.

Chefen i en kammarrätt kallas president. Den dömande verksamheten utövas av kammarrättslagmän, kammarrättsråd och kammarrättsassessorer. Därutöver finns det kammarrättsfiskaler som genomgår domarutbildning, fast anställda föredragande samt domstolshandläggare. Det finns även nämndemän som är knutna till kammarrätten.

Närmast under presidenten leder en administrativ direktör den administrativa verksamheten.

Uppdaterad
2023-03-21