Kammarrätten kommer att pröva elnätsföretagens intäktsramar

Mål: 1103--1222-21
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 26 februari 2021 domar i mål som rörde ett stort antal elnätsföretags s.k. intäktsramar under perioden 2020–2023. Intäktsramarna reglerar vad företagen får ta ut i avgifter från sina kunder. Domarna överklagades av Energimarknadsinspektionen till kammarrätten. Kammarrätten har idag beslutat att meddela prövningstillstånd i samtliga 120 mål.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd innebär att nätföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2020­–2023 även kommer att prövas av kammarrätten.

"Skriftväxling kommer nu att ske mellan parterna där bl.a. frågan om det är nödvändigt att begära förhandsavgörande från EU-dom­stol­en kommer att behandlas. När slutliga avgöranden i målen kommer att meddelas är i nuläget svårt att svara på", säger Linda Svärd, kammarrättsråd.

Mer information

För bakgrund och närmare beskrivning av fastställandet av intäkts­ramar, se förvaltningsrättens pressmeddelan­de 2021-02-26: