Region Kalmar läns upphandling av ett nytt rese- och biljettsystem för kollektivtrafiken ska göras om

Mål: 3224-23
Kammarrätten har i dag bedömt att Region Kalmar läns anslutning till Skånetrafikens rese- och biljettsystem inte omfattas av det s.k. samarbetsundantaget och har därför beslutat att upphandlingen ska göras om.

Den 29 september 2021 beslutade Regionfullmäktige i Region Kalmar län att lämna sitt befintliga rese- och biljettsystem och ansluta sig till ett system som Skånetrafiken har utvecklat i samverkan med andra regionala kollektivtrafikmyndigheter. Anslutningen upp­­hand­lades inte eftersom regionen ansåg att anslutningen om­­fattas av en undantagsbestämmelse som innebär att upphand­lingar mellan myndigheter under vissa förutsättningar inte behöver konkurrensutsättas (det så kallade samarbets­undantaget). En privat aktör, som också utvecklar resesystem, ansökte om över­prövning i domstol.

Kammarrätten har nu prövat om förutsätt­ningarna för att undan­ta Region Kalmar läns upphandling från reglerna om upphandling i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är uppfyllda. Domstolen konstaterar att det är den upphand­lande myndigheten som har bevisbördan för att upphandlingen inte ska omfattas av LUF och att undantaget ska tillämpas restriktivt. Kammarrätten har efter granskning av det avtal som avses ingås mellan bl.a. Region Kalmar län och Skånetrafiken funnit att det inte är fråga om ett sådant verkligt samarbete som krävs för att kunna tillämpa undantagsbestämmelsen som finns i 3 kap. 17 § LUF. Därför har kammarrätten beslutat att upphandlingen ska göras om.

- För att kunna tillämpa undantags­bestäm­melsen krävs ett faktiskt samarbete mellan de upphandlande myndigheterna. Så kan inte anses vara fallet vad gäller Region Kalmar läns anslutning till Skåne­­trafikens rese- och biljettsystem eftersom det inte är visat vilka förpliktande åtaganden som regionen har, utöver att ersätta kostnader, säger kammarrättsrådet Linda Svärd.