Bli domare!

Ansökningslänk hittar du till höger på sidan.

Bifoga gärna ett personligt brev till din ansökan där du beskriver varför du är intresserad av att bli domare och av att gå domarutbildningen hos oss.

Ansökan skickas till vår registrator kammarrattenijonkoping@dom.se.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig att bli en del av ett viktigt samhällsuppdrag utifrån demokratiska värderingar där vårt gemensamma mål är att alla människor ska ha rättstrygghet.

Vi vill att du trivs på jobbet, mår bra och har balans mellan arbete och fritid - det återspeglas i våra förmåner och villkor.

Lön

Sveriges Domstolar tillämpar vanligtvis individuell lönesättning men för domarutbildningen gäller tarifflön. Tariffnivåerna förhandlas årligen och revideras vanligtvis i april.

Lönenivå 1 gäller fr.o.m. anställningens start som kammarrättsfiskal, lönenivå 2 fr.o.m. förordnande som förvaltningsrättsfiskal och lönenivå 3 vid kalenderår två som förvaltningsrättsfiskal.

Nästa steg sker vid förordnande som tf. kammarrättsassessor dvs. utbildningsår fyra. Det sista lönesteget inklusive ny tillsvidareanställning sker vid förordnande som färdig kammarrättsassessor.

Kontakta oss om du vill veta aktuell tarifflön.

Domarutbildningens syfte

För att kammarrätten på ett effektivt och rättssäkert sätt ska kunna fullgöra sin roll som överprövningsinstans av förvaltningsrätternas domar, krävs att juristerna i domstolen svarar mot mycket högt ställda krav vad gäller yrkesskicklighet och omdöme. En viktig uppgift för kammarrätten är därför att utbilda framtidens domare och vi anställer varje år i snitt sex kammarrättsfiskaler som under sin anställning genomgår den särskilda domarutbildningen.

Utbildning och arbete

Domarutbildningen omfattar normalt minst fyra tjänstgöringsår. Både i över- och underrätt sker den under handledning av erfarna ordinarie domare som har ett särskilt intresse och i övrigt är lämpliga för uppdraget som handledare.

Utbildningen inleds med en ettårig placering som kammarrättsfiskal i kammarrätten. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål, skriva förslag till avgöranden och föra anteckningar vid muntliga förhandlingar. Därefter följer en tvåårig placering som förvaltningsrättsfiskal vid någon av förvaltningsrätterna i domkretsen (Jönköping, Linköping och Växjö). Som förvaltningsrättsfiskal handlägger fiskalen mål och dömer på eget ansvar. Det är också vanligt att man under sin underrättstid får handleda notarier. Domarutbildningen avslutas med ett års adjunktion i kammarrätten som t.f. kammarrättsassessor. Under detta år arbetar adjunkten som en ledamot i domstolen och fullgör då i allt väsentligt samma arbetsuppgifter som de ordinarie domarna i domstolen. Efter fullgjord och godkänd adjunktion får man en ny tillsvidareanställning, som kammarrättsassessor.

Den som genomgår domarutbildning får även vid sidan av den praktiska utbildningen en allsidig och utvecklande teoretisk utbildning. Utbildningen sker främst inom ramen för Domstolsakademin.

fiskal

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna är många och det är vanligt att assessorer går vidare till andra kvalificerade juridiska arbeten som t.ex. justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen eller olika offentliga uppdrag såsom arbete som rättssakkunnig vid regeringskansliet, arbete vid riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Får man en tidsbegränsad anställning inom staten finns det en särskild tjänstledighetsförordning som gör det möjligt för assessorer att vara tjänstlediga från sin tillsvidareanställning under en längre tid än vad som gäller för andra anställningar. Det finns även assessorer som arbetar som biträdande jurister vid advokatbyråer.

Vi är mycket glada över och ser det som ett gott betyg att många av våra assessorer, efter att de har skaffat sig ytterligare arbetslivserfarenhet, väljer att söka anställning som ordinarie domare i Kammarrätten i Jönköping.

Jönköping

Hur går rekryteringen till

Kammarrätten anställer löpande vid behov men har normalt två rekryteringsomgångar per år, en på våren och en på hösten. De senaste åren har i snitt sex nya kammarrättsfiskaler antagits per år.

Ansökan görs på särskild blankett. Vi ser gärna att du bifogar ett personligt brev till din ansökan där du berättar om varför du vill genomgå domarutbildningen. Om du har avslutat din notarietjänstgöring vill vi gärna veta vilken ytterligare arbetslivserfarenhet du har hunnit skaffa dig. Ansökan mejlas sedan till kammarrattenijonkoping@dom.se. Av ansökan framgår vilka handlingar som ska bifogas. Många som söker befinner sig i slutet av sin notarietjänstgöring och vi brukar säga att det är lagom att skicka in sin ansökan när man har ungefär sex månader kvar. Vi skickar vanligtvis en begäran om bedömning av den sökandes lämplighet för tjänstgöring på domarbanan till lagmannen på den underrätt där man tjänstgjort som notarie så det är inte nödvändigt att ha lagmannen som referens om det finns andra referenser man vill hänvisa till.

När du har skickat in en ansökan om anställning som fiskal får du en bekräftelse av oss med det diarienummer din ansökan registrerats med. Din ansökan är giltig i sex månader och vi kontaktar dig när ansökan förfaller för att höra om du vill avsluta din ansökan eller om du vill förlänga ytterligare sex månader. Under ansökningstiden går det bra att komplettera med nya handlingar, referenser etc. Hör vi inte av dig när förlängningstiden passerat avslutar vi din ansökan. Du kommer då att få ett meddelande om detta och är du då fortfarande intresserad av en anställning som fiskal är du välkommen att skicka in en ny ansökan och komplettera med eventuella nya handlingar.

Du kan skicka in en ansökan när som helst under året. Vid ett antagningstillfälle beaktas alla sökandes ansökningshandlingar och bedöms utifrån kammarrättens kravprofil. Ett urval görs och ett antal sökande kallas till intervju. Under rekryteringen gör hämtar vi in kompletterande information genom tester och referenstagning. Därefter fattar kammarrätten ett beslut om anställning. Beslutet anslås på domstolens anslagstavla och är överklagbart tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs. En tillsvidareanställning som kammarrättsfiskal inleds med sex månaders provanställning. Som fiskal har man tarifflön.

Välkommen med din ansökan!

Om du har frågor är du välkommen att kontakta personaladministratör Josephine Sunneräng 036-15 68 03 josephine.sunnerang@dom.se

Uppdaterad
2024-03-19