Bemötandepolicy

Målsättning

Vårt bemötande ger allmänheten förtroende för kammarrätten. Vi bemöter alla som kommer i kontakt med kammarrätten likvärdigt, vänligt och respektfullt. Det är lätt att komma i kontakt med kammarrätten och vi ger korrekt information som är lätt att förstå.

Bemötande i telefon

 • Det ska vara lätt för dig att komma i kontakt med oss under ordinarie öppettider.
 • Om du söker en viss person som inte finns tillgänglig ska du få ett besked om när hen beräknas vara tillbaka och på vilket direktnummer.
 • När du ringer ska vi lyssna aktivt och ge dig tid att framföra ditt ärende.
 • Vid behov ska vi erbjuda dig information om hur vi handlägger och avgör målen.

Bemötande i skrift

 • Skrivelser och domar från kammarrätten ska ha ett klart och enkelt språk.
 • Förfrågningar till domstolen ska besvaras så snabbt som möjligt. E-post bör besvaras inom två arbetsdagar.
 • Vi ska ha en informativ och uppdaterad hemsida.

Bemötande vid besök på domstolen

 • När du kommer till domstolen ska du mötas av personal som kan lämna information och svara på frågor.
 • Du ska få ett vänligt och respektfullt bemötande.
 • Det ska finnas lättillgänglig information, bland annat om hur en muntlig förhandling går till.
 • Personal ska finnas tillgänglig både före och efter en förhandling.

Bemötande under en muntlig förhandling

 • Parterna ska få information om vilka deltagarna i förhandlingen är och om hur förhandlingen kommer att gå till.
 • Under förhandlingen ska du få ett vänligt och respektfullt bemötande och vi ska lyssna aktivt.
 • Tonen under förhandlingen ska vara god och alla parter ska få komma till tals.
 • Vi ska förklara vad som händer med målet efter den muntliga förhandlingen.

Du som har synpunkter på kammarrättens bemötande är välkommen att höra av dig till oss.

Uppdaterad
2024-03-19