Byta barnets efternamn

Om föräldrarna är överens om att barnet ska byta efternamn kan ansökan göras direkt hos Skatteverket. I vissa fall krävs det att en domstol prövar om namnbytet är det bästa för barnet.

Barn med annat efternamn än vårdnadshavarens

Om ett barn bär en förälders efternamn utan att denne förälder är vårdnadshavare, krävs att föräldern har samtyckt till bytet. Om föräldern inte vill att barnet ska byta efternamn kan vårdnadshavaren vända sig till domstol.

Barn i familjehem

Barn som bor i familjehem har möjlighet att byta sitt efternamn till samma som någon av familjehemsföräldrarna bär. Även här krävs det att en domstol förklarat att namnbytet är det bästa för barnet. Det krävs också att familjehemsföräldrarna, vars namn barnet ska byta till, har samtyckt till bytet.

Domstolens handläggning

Domstolens uppgift är att komma fram till om det bästa för barnet är att få byta efternamn. Vanligtvis hämtar domstolen in ett yttrande från socialnämnden och alla berörda personer får uttala sig. Har barnet fyllt 12 år krävs det också att barnet vill byta efternamn. Är barnet yngre ska socialnämnden ge barnet möjlighet att framföra sina åsikter till domstolen som tar med det i sin bedömning.

När domstolen beslutat

Det räcker inte att en domstol förklarat att ett namnbyte är förenligt med barnets bästa. Vårdnadshavaren måste fortfarande ansöka hos Skatteverket för att namnbytet ska genomföras.

Ansöka hos domstol

Det är barnets vårdnadshavare som ska göra ansökan om namnbyte. Ansökan ska göras vid tingsrätt för den kommun som barnet var folkbokförd vid den 1 november föregående år.

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om namnändring. Dessa uppgifter ska finnas med i ansökan:

  • Namn, adress och personnummer på barnet som ansökan gäller.
  • Namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post till vårdnadshavare och till förälder som inte är vårdnadshavare.
  • Skäl till varför namnbytet är det bästa för barnet.
 2. 2

  Bifoga personbevis

  Bifoga ett personbevis för barnet där det framgår var barnet bor och vem som är barnets vårdnadshavare. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader.

  På Skatteverkets webbplats väljer du det personbevis som heter ”utdrag om folkbokföringsuppgifter”. Du får välja om du vill skriva ut personbeviset på papper eller spara ner det som en PDF-fil, alternativt få det hemskickat med posten. 

 3. 3

  Om barnet har fyllt 12 år

  Bifoga ett skriftligt samtycke från barn som fyllt 12 år, om inte barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke till följd av en psykisk sjukdom eller något liknande förhållande.

 4. 4

  Om barnet bor hos familjehem

  Om barnet ska byta efternamn till samma som någon av familjehemsföräldrarna bär ska ni bifoga ett skriftligt samtycke från den eller de familjehemsföräldrar som bär namnet.

Signera, betala och skicka in

Om du ansöker enskilt om att ändra barnets efternamn ska ansökan endast signeras av dig. Då kan du skicka in och signera din ansökan, tillsammans med bilagorna, via vår e-tjänst. Dokumenten måste vara i PDF-format.

Skriv under ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare.

Betala ansökningsavgiften

Betala ansökningsavgiften på 900 kronor via tingsrättens betaltjänst. Ange vårdnadshavarens personnummer som referens.

Skicka eller lämna ansökan till tingsrätten

Skicka eller lämna in ansökan till tingsrätten för den kommun där barnet bor. Är du osäker på vilken tingsrätt det är kan du söka via postnummer.

Uppdaterad
2021-02-01