Arkiv

Vid Linköpings tingsrätt finns handlingar från 1971 och framåt. Äldre handlingar finns vid Landsarkivet i Vadstena. Vid tingsrätten finns även arkiverade handlingar från Mjölby tingsrätt från 1971–2001. Handlingar från Motala tingsrätt förvaras vid Landsarkivet i Vadstena.

Vilka handlingar är sökbara?

I tingsrättens verksamhetsstöd kan man söka efter tvistemål och domstolsärenden upp till nio år efter avslutandedatum. Dessutom finns det ett omfattande partsregister som gör det möjligt att söka efter handlingar ända tillbaka till 1971.

När det kommer till brottmål är sökbarheten begränsad till fem år efter avslutandedatum. Till skillnad från tvistemål och domstolsärenden finns dock inga partsregister att söka i. Det innebär att det krävs att man känner till tidpunkten för domen eller beslutet för att kunna lokalisera den specifika handlingen.

Bouppteckningar

Bouppteckningar utgör en viktig del av den juridiska dokumentationen vid en persons bortgång. Sedan 2001 har Skatteverket haft ansvaret för att registrera samtliga bouppteckningar som upprättats. Detta register utgör en värdefull resurs för att dokumentera arvskiften och tillgångsfördelning efter avlidna personer.

För bouppteckningar som upprättades före 2001 är det Landsarkivet i Vadstena som fungerar som förvaringsplats.

Inskrivningsärenden

Inskrivningsärenden, såsom lagfarter, utgör en central del av den juridiska hanteringen av fastigheter och markområden. Det är Lantmäteriet som har det övergripande ansvaret för att hantera och registrera dessa ärenden. Genom att föra register över lagfarter får man en översiktlig bild av äganderättsförhållandena till fastigheter och markområden i landet.

Utöver hanteringen av lagfarter har Lantmäteriet även ansvaret för att upprätthålla och administrera det nationella fastighetsregistret.

Notarius publicus

Notarius publicus är en juridiskt auktoriserad person som har befogenhet att bevittna och intyga olika typer av juridiska handlingar och dokument. Det är viktigt att notarius publicus är oberoende och objektiv i sin roll för att säkerställa att dokumentationen är korrekt och giltig enligt lag.

Det är viktigt att förstå att tingsrätten i sig själv inte är en notarius publicus. Istället är det en speciellt utsedd person som innehar denna titel och befogenhet. För att hitta information om notarius publicus och deras förordnanden är det lämpligt att vända sig till Länsstyrelsens officiella hemsida. Där finns detaljerad information om vilka personer som är förordnade som notarius publicus och vilka typer av handlingar de har behörighet att bevittna och intyga.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är en juridisk överenskommelse mellan två personer som ingår äktenskap eller registrerat partnerskap. Det används för att reglera hur deras egendom ska hanteras i händelse av skilsmässa eller dödsfall. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan par bestämma över fördelningen av sin egendom på ett sätt som skiljer sig från de lagstadgade reglerna om äktenskap och arv.

Efter att ett äktenskapsförord har upprättats är det viktigt att det registreras hos behörig myndighet för att det ska vara juridiskt bindande. I Sverige är det Skatteverket som ansvarar för att registrera äktenskapsförord.

Gåva mellan makar

En gåva mellan makar är en överföring av egendom eller tillgångar från en make till den andra, utan krav på motprestation. Det kan inkludera exempelvis fastigheter, pengar, eller andra tillgångar. Gåvor mellan makar kan ges av olika anledningar, såsom att dela upp tillgångar jämnt mellan parterna eller som en del av en långsiktig ekonomisk planering.

För att en gåva mellan makar ska vara juridiskt giltig och korrekt dokumenterad, krävs det att den registreras hos en behörig myndighet. I Sverige är det Skatteverket som hanterar registreringen av gåvor mellan makar. Genom att registrera gåvan hos Skatteverket blir den en officiell och juridiskt bindande handling.

Uppdaterad
2024-03-28