Arkiv

Vid Linköpings tingsrätt finns handlingar från 1971 och framåt. Äldre handlingar finns vid Landsarkivet i Vadstena. Vid tingsrätten finns även arkiverade handlingar från Mjölby tingsrätt från 1971–2001. Handlingar från Motala tingsrätt förvaras vid Landsarkivet i Vadstena.

Vilka handlingar är sökbara?

I tingsrättens verksamhetsstöd är tvistemål och domstolsärenden sökbara upp till nio år efter avslutandedatum. På tingsrätten finns partsregister över alla inkomna tvistemål och domstolsärenden vilket gör dessa sökbara ända tillbaka till 1971.

Brottmål är sökbara fem år tillbaka i tiden. Till skillnad från tvistemål och domstolsärenden finns inga sökbara register. Detta innebär att du bör ha kännedom om tidpunkt för dom eller beslut för att vi ska kunna hitta handlingen.

Bouppteckningar

Det är Skatteverket som registrerar alla bouppteckningar sedan 2001. Bouppteckningar som registrerades före 2001 finns hos Landsarkivet i Vadstena.

Inskrivningsärenden

Lantmäteriet ansvarar för inskrivningsärenden, till exempel lagfarter. Lantmäteriet ansvarar även för fastighetsregistret.

Notarius publicus

Tingsrätten är inte notarius publicus. Mer information och förordnanden finns på Länsstyrelsens hemsida.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket.

Gåva mellan makar

Registrering av gåva mellan makar görs även det hos Skatteverket.

Uppdaterad
2023-08-08