Kungörelser

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 267-24 remisstidens utgång 2024-04-11

Ters AB har ansökt om förlängning av den arbetstid som bestämdes i dom den 15 november 2017, mål nr M 1232-16, avseenderegleringsdammen vid Gränsjön i Lindesbergs kommun.

M 1192-24 remisstidens utgång 2024-04-19

Ljusnarsbergs kommun har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till anläggande samt drift av en ny grundvattentäkt på fastigheten Norra Björkberg 1:4 i Ljusnarsbergs kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Norra Björkberg 2:1, 1:21, 1:4, 3:1 och 4:1, Västra Born 1:39, Sundbo 1:4, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:16, 1:17 och 2:1 samt Viken 1:19.

M 3699-22 remisstidens utgång 2024-04-22

Hummeltorp Sverige AB har ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad återvinningsverksamhet och bortledande av ytvatten samt därmed tillhörande verksamheter på fastigheten Hummeltorp 1:4 i Botkyrka kommun, Stockholms län.

M 8651-23 remisstidens utgång 2024-05-07

Ostlänken
Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att tillåta byggande av en ny 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, kallad Ostlänken. Hos Trafikverket pågår ärenden om fastställande av järnvägsplaner enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg som omfattar en miljöprövning enligt den lagen.

Ansökan om vattenverksamhet
Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har staten genom Trafikverket ansökt om tillstånd till vattenverksamhet som hör samman med byggande och drift av Ostlänken. Ansökan avser tillstånd för arbete i vattenområde, grundvattenbortledning, markavvattning, skyddsinfiltration och uttag av ytvatten. Ansökan avser även dispens från föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken för att få vidta åtgärder i naturvårdsområde Tullgarn samt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken att utföra järnvägsanläggning inom Natura 2000-området Tullgarn södra (SE0220034). Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning för de sökta verksamheterna har getts in. Handläggningen av projekt Ostlänken är uppdelad på olika delsträckor och delområden. Denna kungörelse avser delsträckan Långsjön-Sillekrog. Delsträckan har delats in i två delområden som vart och ett utgör en ansökan om vattenverksamhet enligt följande:

  • Tullgarn och Vagnhärad (M 8651-23)
  • Trosaåns dalgång och Hillesta (M 8654-23)

M 8654-23 remisstidens utgång 2024-05-07

Ostlänken
Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att tillåta byggande av en ny 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, kallad Ostlänken. Hos Trafikverket pågår ärenden om fastställande av järnvägsplaner enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg som omfattar en miljöprövning enligt den lagen.

Ansökan om vattenverksamhet
Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har staten genom Trafikverket ansökt om tillstånd till vattenverksamhet som hör samman med byggande och drift av Ostlänken. Ansökan avser tillstånd för arbete i vattenområde, grundvattenbortledning, markavvattning, skyddsinfiltration och uttag av ytvatten. Ansökan avser även dispens från föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken för att få vidta åtgärder i naturvårdsområde Tullgarn samt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken att utföra järnvägsanläggning inom Natura 2000-området Tullgarn
södra (SE0220034). Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning för de sökta verksamheterna har getts in. Handläggningen av projekt Ostlänken är uppdelad på olika delsträckor och delområden. Denna kungörelse avser delsträckan Långsjön Sillekrog. Delsträckan har delats in i två delområden som vart och ett utgör en ansökan om vattenverksamhet enligt följande:

  • Tullgarn och Vagnhärad (M 8651-23)
  • Trosaåns dalgång och Hillesta (M 8654-23)

M 9320-23 remisstidens utgång 2024-05-13

Veiddeke Industri AB har ansökt om tillstånd för täktverksamhet, återvinning av avfall, deponi, bortledning av grundvatten m.m. inom fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun.

Uppdaterad
2024-04-08