Kungörelser

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 681-22 remisstidens utgång 2022-07-04

Uddby Kraft AB har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för Uddby Kraftverk i Tyresån i Tyresö kommun.

M 2290-22 remisstidens utgång 2022-08-15

Kilenkrysset AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utfyllnad av våtmarksområde m.m. inom fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:1, Norrsunda-Krogsta 16:3 och Norrsunda-Brista 2:16 i Sigtuna kommun.

M 3256-22 remisstidens utgång 2022-07-22

Staten genom Trafikverket har ansökt om förlängning av arbetstid för i mark- och miljödomstolens dom den 21 februari 2018 i mål nr M 1996-16 tillståndsgiven vattenverksamhet avseende ny Tappströmsbro samt utrivning av den befintliga Tappströmsbron, Ekerö kommun.

M 2487-22 remisstidens utgång 2022-08-16

Länsstyrelsen i Västmanlands län ansökt om tillstånd till restaurering av våtmarker vid Hjortronmossen, Hälleskogsbrännan i Sala kommun. Vidare har Naturvårdsverket ansökt om avveckling av Gärsjöbäckens torrläggningsföretag av åren 1924–1925 i samma kommun.

M 4043-22 remisstidens utgång 2022-08-17

Gasverket Projektering AB har ansökt om tillstånd till bortledande av grundvatten för anläggande och drift av undermarksgarage inom östra gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Stockholms kommun.

Uppdaterad
2022-04-05