Digitala handlingar

Handlingar går i normalfallet att skicka via e-post som bifogade pdf-filer. I vissa fall behöver handlingar fortfarande skickas in i pappersformat.

Skicka handlingar med e-post

Handlingar som ska skickas in till mark- och miljödomstolen går i normalfallet att skicka via e-post som bifogade pdf-filer.

Mer information

Inkommande handlingar till mark- och miljödomstolen, inkl. överklaganden, skickas till registratorbrevlådan:

I vissa fall krävs handlingar i pappersformat

Handlingar som enligt lag ska vara egenhändigt undertecknade behöver fortfarande skickas in i pappersformat, till exempel stämningsansökningar, ansökningshandlingar och fullmakter (om så krävs).

I mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken måste ansökan, kompletteringar till ansökan samt omfattande material skickas i pappersformat och i det antal exemplar som domstolen anser behövligt.

Mer om att kommunicera digitalt med domstolen

Om e-post till domstolen

Ämnesraden bör innehålla uppgift om målnummer. Texten i e-postmeddelandet bör endast vara ett missiv med en kort beskrivning av bifogade handlingar och inte innehålla några uppgifter i sak. Maxstorleken på e-post som domstolen kan ta emot är för närvarande 30 Mb (inklusive bifogade filer).

Det är tillräckligt att en handling skickas med e-post. Att skicka samma handling på flera olika sätt innebär onödigt merarbete för alla. Handlingar som under beredningen av mål skickas elektroniskt behöver inte undertecknas om inte domstolen särskilt efterfrågar detta.

Vilken korrespondens skickar domstolen via e-post?

Utgående handlingar från mark- och miljödomstolen kommer att skickas till respektive aktörs e-postadress. Som huvudregel kommer all korrespondens, exempelvis förelägganden, kallelser, domar och beslut, ske enbart via e-post. Även bevis om laga kraft kommer att skickas via e-post.

Varför pdf/a-format?

Vårt tekniska system för elektroniskt bevarande av handlingar bygger på pdf-formatet. Det är ett format som kan läsas gratis av alla, vilket gör handlingarna läsbara vid vidaresändning utanför domstolen.

Domstolen ser helst att ni skapar ett redigerbart pdf/a-dokument vilket är till fördel för domstolens arbete.

Uppdaterad
2022-04-19