Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i huvudsak övergå till digital kommunicering. Det innebär att handlingar till och från domstolen ska skickas digitalt istället för i brev.
Vad avser ansökningar i mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken, s.k. ansökningsmål, kommer fortsättningsvis följande att gälla.

Som huvudregel ska ansökningshandlingar och omfattande kompletteringar ges in i digitalt format i 10 exemplar på s.k. usb-sticka. Ansökningarna bör ges in i redigerbart PDF/A-format. Utöver dessa exemplar ska fortfarande 6 exemplar ges in i pappersformat. Som tidigare gäller att ansökan ska vara undertecknad i original.

Handlingar som innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess ska tydligt markeras.

Övriga handlingar som under den fortsatta kommuniceringen i målet skickas in digitalt till domstolen ska inte samtidigt skickas in i pappersformat.

Handlingar som skickas in till domstolen

Ansökningshandlingarna (usb-stickor och pappersexemplar) skickas till domstolen på följande adress: Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg. Försändelser över 2 kilo skickas till: Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Hamngatan 6, 462 30 Vänersborg.

Övriga handlingar till mark- och miljödomstolen skickas till vår registratorsbrevlåda: mmd.vanersborg@dom.se. Texten i e-postmeddelandet bör endast vara ett missiv med en kort beskrivning av innehållet i bifogade handlingar. Ange aktuellt målnummer i ämnesraden.

Handlingar som skickas från domstolen

Ansökningshandlingar och inkomna kompletteringar kommer fortsättningsvis endast att skickas på usb-sticka till respektive aktörs adress, alternativt kommer handlingarna skickas via länk med säker e-post. Övriga handlingar kommer att skickas till tillgänglig e-postadress. För advokater och biträdande jurister vid advokatbyrå används den e-postadress som domstolarna erhåller genom advokatsamfundet om inte annan e-postadress har angetts.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna domstolen.

 

Uppdaterad
2022-06-09