Ansökningsavgifter och kostnader

Ansökningsavgifter

I ansökningsmål som rör vattenverksamhet tar mark- och miljödomstolen ett särskilt beslut om ansökningsavgift. Avgiftens storlek bestäms enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

I mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet tas det inte ut någon ansökningsavgift. När det gäller miljöfarlig verksamhet finns det ett system med årliga avgifter för prövning och tillsyn som administreras av länsstyrelsen.

För en ansökan om stämning eller genstämning i till exempel mål om miljöskadestånd tas det ut en ansökningsavgift om 2 800 kr.

En ansökan om bygdeavgiftsmedel eller ansökan om godkännande av säkerhet enligt miljöbalken har en avgift på 900 kr.

En ansökan om stämning enligt VA-lagen kan kosta olika mycket enligt följande:

  • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr för 2021) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr.
  • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr för 2021) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr.
  • För ett mål som har inletts hos Kronofogden tas en tilläggsavgift på 600 kr alternativt 2 500 kr ut för den fortsatta handläggningen i domstol.

För följande måltyper utgår ingen ansökningsavgift

  • Ansökan om utdömande av viten
  • Överklagade mål enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
  • Överklagade fastighetsmål 

Rättegångskostnader

I ansökningsmål som rör vattenverksamhet ska sökanden svara för sina egna kostnader och motpartens skäliga kostnader vid mark- och miljödomstolen.

I mål om miljöfarlig verksamhet svarar var och en för sina rättegångskostnader.

I de mål som har inletts genom en ansökan om stämning kan den som förlorar få ersätta motpartens rättegångskostnader. Detta inkluderar ersättning till vittnen och sakkunniga. I mål rörande exempelvis expropriation är det dock käranden som står för rättegångskostnaderna.

I överklagade fastighetsmål kan förlorande part föreläggas att betala motparts rättegångskostnader. Rättegångskostnad utgörs i huvudsak av ombud- och utredningskostnader. I vissa mål där en eller flera fastigheter tvingas avstå mark eller upplåta rättigheter är det normalt att den som har sökt förrättningen har att ersätta motpartens skäliga rättegångskostnader oavsett utgången i målet.

För va-mål är huvudregeln att vardera parten står sina egna rättegångskostnader. I mål om inlösen och ersättning för enskilda anläggningar svarar huvudmannen för den allmänna va-anläggningen för egna och motpartens rättegångskostnader.

Domstolskostnader

I ansökningsmål det vill säga både mål rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet är sökanden skyldig att ersätta mark- och miljödomstolens kostnader för

  • kungörelser,
  • aktförvarare,
  • sakkunniga som har tillkallats av domstolen, och
  • lokaler för sammanträden.

Praktisk information

Betala in ansökningsavgiften via domstolens betaltjänst. Kom ihåg att ange vad ansökan avser. Om ansökningsavgiften inte betalas kan domstolen avvisa målet.

Det kan förekomma avgifter och kostnader som inte redovisas ovan.

Uppdaterad
2020-05-27