Miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter – av mer omfattande slag - kräver tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar till exempel tillstånd för industrier och gruvor.

Miljöfarlig verksamhet är ett rättsligt begrepp som förklaras i 9 kap. 1 § miljöbalken.

Med miljöfarlig verksamhet avses:

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Så prövas ansökan

 1. Ansökan lämnas in

  Ansökan och eventuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till mark- och miljödomstolen.

 2. Kompletteringar

  Efter registrering hos domstolen kan handlingarna sändas ut på en så kallad kompletteringsrunda. Då får berörda myndigheter möjlighet att ange önskemål om kompletteringar av ansökan.

  Om domstolen anser att det behövs, föreläggs sökanden att komplettera ansökan.

 3. Tillståndsprövning och kungörelse

  Domstolen prövar den sökta verksamheten utifrån det underlag som lämnats in. Uppgift om inkommen ansökan och eventuell miljökonsekvensbeskrivning kungörs i någon/några ortstidningar samt i förekommande fall på den här webbplatsen, så att berörda och allmänheten kan ta del av det som planeras och få möjlighet att lämna synpunkter.

 4. Ytterligare skriftväxling

  Yttranden som kommer in får sökanden bemöta. Eventuellt kan ytterligare skriftväxling ske.

 5. Huvudförhandling och syn

  När remisstiden är över, och ansökan har bemötts av berörda myndigheter och andra, hålls en huvudförhandling i målet, vanligen med syn på platsen. Förhandlingen är öppen för allmänheten. 

  Ibland avgörs målet på handlingarna, det vill säga utan huvudförhandling.

  En huvudförhandling har i regel följande upplägg:

  1. Presentation av rätten.
  2. Närvarande antecknas.
  3. Ordföranden redogör för syftet med sammanträdet och vad som hänt tidigare i målet.
  4. Sökanden framställer sina yrkanden (det vill säga vad sökanden vill ha tillstånd till).
  5. Motparters inställning (redogör för sin inställning till sökandens yrkanden)
  6. Sökanden utvecklar sin talan, redovisar omgivningsförhållanden, förväntade olägenheter från verksamheten och redogör för miljökonsekvensbeskrivningen. De närvarande ställer frågor och lämnar synpunkter under respektive avsnitt.
  7. Eventuellt syn på platsen.
  8. Eventuellt slutanföranden.
  9. Domstolen anger tid för meddelande av dom.

  Vid sammanträde och syn förs protokoll.

  Domstolens sammansättning

  En mark- och miljödomstol ska normalt ha så kallad stor sammansättning, det vill säga en lagfaren ordförande (juristdomare), ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. Ytterligare en lagfaren domare och ett tekniskt råd får ingå i rätten. 

 6. Domstolen meddelar dom

  Efter huvudförhandlingen håller domstolens ledamöter överläggning. Domen meddelas normalt inom två månader efter det att förhandlingen avslutades. Ett bifall till ansökan innebär att tillstånd lämnas till den sökta verksamheten.

  Domstolen ska även ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken så att den specifika miljöbedömningen kan slutföras. Detta ska ske antingen genom ett särskilt beslut, som inte kan överklagas, eller i samband med att målet avgörs, det vill säga i domen.

  Domen innehåller även de villkor, till exempel gällande utsläpp, hantering av kemiska produkter, avfall med mera som behövs för att hindra eller begränsa att verksamheten medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Mer om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Målet avslutas inte när deldom meddelas. När tillståndshavaren lämnat in prövotidsredovisning, fortsätter handläggningen med en ny kungörelse, skriftväxling och eventuell huvudförhandling. Kan de uppskjutna frågorna avgöras då, avslutas målet genom dom.

Mark- och miljödomstolens domar och slutliga beslut i ansökningsmål kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt inom tre veckor från den dag då domen/beslutet meddelades. Det står i domen hur man ska göra.

På begäran av domstolen ska förskott på ersättningen betalas. Mark- och miljödomstolen tillämpar ett förfarande beträffande kungörelser där sökanden faktureras direkt för kungörelsekostnader. Parterna svarar i övrigt för sina egna kostnader vid mark- och miljödomstolen.

En ansökan om tillstånd till en verksamhet eller åtgärd, som ska tillåtlighetsprövas av regeringen, ska ges in och beredas på vanligt sätt av domstolen. Mark- och miljödomstolen lämnar därefter över målet till regeringen med eget yttrande. Om regeringen beslutar att tillåta verksamheten/åtgärden, lämnas målet åter till mark- och miljödomstolen. Domstolen prövar därefter endast det närmare innehållet i tillståndet och vilka villkor som ska gälla för detta.

Sökande

Uppgifter om vem som är sökande till den ansökta verksamheten, namn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Ombud

Fullmakt i original om sökanden företräds av ombud.

Saken

Kort beskrivning av vad det sökta tillståndet avser samt preciserade yrkanden.

Orientering om verksamheten

En kort redogörelse för bakgrunden till ansökan.

Nuvarande förhållanden, tillstånd m.m.

Beskrivning av eventuella befintliga anläggningar, tidpunkt för dess tillkomst och eventuella utförda förändringar samt vad som ska ske med anläggningen vid utförandet av de planerade åtgärderna. Eventuella tidigare meddelade tillstånd ska redovisas.

Lokalisering

Uppgift (registerbeteckning och kommun) på den eller de fastigheter där verksamheten skall bedrivas. Uppgifter om översikts- och detaljplaner samt eventuella områdesbestämmelser eller särskilda bestämmelser rörande mark- och vattenområden som berörs av verksamheten. 

Teknisk beskrivning av ansökta anläggningar m.m.

En teknisk beskrivning av planerade åtgärder, och i övrigt berörda anläggningar, med de ritningar och beskrivningar som behövs för att bedöma verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning.

Skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått

Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs för att förhindra eller minimera olägenheter från verksamheten.

Säkerhetsrapport

En säkerhetsrapport i de fall verksamheten omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Statusrapport

En statusrapport i de fall det krävs enligt 1 kap. 23 § Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250).

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i de fall det krävs enligt 6 kap. miljöbalken. Ansökan ska även innehålla resultatet av det samråd som skett med enskilda och berörda myndigheter enligt 6 kap. 24-25 §§. Under samrådet ska länsstyrelsen verka för att samrådet får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen.

Miljökvalitetsnormer

Redogörelse för om verksamheten berörs av bestämmelserna om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken och i så fall på vilket sätt.

Allmänna hänsynsregler

De uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas.

Villkor

Förslag till villkor för verksamheten.

Kontroll

Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras.

Igångsättningstid

Uppgift om den tid som begärs, inom vilken verksamheten skall ha satt igång.

Aktförvarare och sammanträdeslokal

Förslag på lämplig aktförvarare och en på orten lämplig sammanträdeslokal för huvudförhandling. 

Ansökningshandlingarna

Ansökningshandlingarna ska ges in till mark- och miljödomstolen i 15 exemplar eller det antal som domstolen bestämmer. Ansökan ska även ges in på elektroniskt medium i textbehandlingsbar form.

Uppdaterad
2020-05-27

Hitta på sidan

Relaterat innehåll