Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel används bland annat för att ersätta skador som uppkommit längs reglerade vattendrag och sjöar. Mark- och miljödomstolen beslutar om dessa medel till enskilda, som ersättning för skador.

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenregleringsföretag och kraftverksägare betalar in varje år för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Större delen av avgifterna används till allmänna ändamål i den bygd som berörs av kraftverken och vattenregleringen. Dessa medel beslutar länsstyrelsen om.

Resterande del används för att ersätta skador som uppkommit längs de reglerade vattendragen och sjöarna. Dessa medel beslutar mark- och miljödomstolen om.

Det ska bidragsansökan innehålla

  1. 1

    Namn och kontaktuppgifter

    Skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  2. 2

    Var finns fastigheten?

    Skriv fastighetsbeteckning, i vilken kommun fastigheten finns och byggnads-/avstyckningsår. Skriv också mellan vilka reglerings- eller kraftanläggningar samt vid vilket vattendrag fastigheten ligger.

  3. 3

    Skadan

    Skriv vad som har skadats, samt hur och när skadan uppkom.

  4. 4

    Åtgärd

    Skriv hur skadan ska åtgärdas, vad det kommer att kosta och ansökt belopp. Sökanden har möjlighet att inkludera ansökningsavgiften i det ansökta beloppet.

  5. 5

    Fått ersättning från försäkringsbolag?

    Om ersättning från försäkringsbolag har utbetalats, skriv summan och försäkringsbolagets namn.

  6. 6

    Skicka gärna med kartor med mera

    Komplettera gärna ansökan med kartor, offerter och andra handlingar.

Avgift

Ansökningsavgiften är 900 kr. Om ansökan bifalls kan ersättning för ansökningsavgift betalas av bygdeavgiftsmedel.

Så handläggs ansökan om bygdeavgiftsmedel

Uppdaterad
2020-05-27