Ansökan om tillstånd för behandling av askor (återvinning av fosfor) i Helsingborg avslås

Mål: M 3275-20
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har bedömt att Ragn-Sells Treatment & Detox AB:s ansökta verksamhet (behandling av askor - återvinning av fosfor) på ett otillåtet sätt försämrar vattenkvaliteten i Öresund och därför inte kan tillåtas.

Den ansökta verksamheten bedöms av mark- och miljödomstolen ha en viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor samt för samhällets klimatomställning i stort. Domstolen bedömer dock att verksamhetens tillskott av metaller inte kan accepteras då verksamhetens utsläpp till vatten försämrar den ekologiska och kemiska statusen i den redan hårt belastade vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet”. Vidare äventyrar verksamheten möjligheten att uppnå god status för särskilda förorenande ämnen.

- Trots att verksamhetens tillskott av metaller i Öresund blir försumbart avslås ansökan. Anledningen är att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer, säger ordföranden i målet rådmannen Urban Lund.

- Eftersom bolagets rening inte innebär nollutsläpp är det till följd av vattenförekomstens gällande vattenstatus inte möjligt att tillåta verksamheten, säger det tekniska rådet Viktor Forsell.

Ragn-Sells Treatment & Detox AB har för avsikt att starta upp en anläggning för återvinning av fosfor ur askor från främst förbränt avloppsslam. Bolaget har därför ansökt om tillstånd för verksamheten.

Faktaruta

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten finns en skyldighet för medlemsstaterna att klassificera vattenförekomster. Sådan klassificering sker genom fastställande av miljökvalitetsnormer. Målet är att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus och att vattenkvaliteten inte får försämras. I Sverige har Vattenmyndigheten beslutat vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla, bl.a. för vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet”.