Frågor och svar

Vem är konkursförvaltare i ett pågående ärende?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes Tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Vad är ett edgångssammanträde eller bouppteckningssammanträde?

Sedan den 1 juli 2021 har tingsrättens edgångssammanträde ersatts av ett bouppteckningssammanträde som konkursförvaltaren kallar till. Vid bouppteckningssammanträdet ska den som är försatt i konkurs på heder och samvete bekräfta att bouppteckningens uppgifter om tillgångar och skulder är riktiga.

Sammanträdet ska hållas senast två månader efter konkursbeslutet.

Konkursförvaltaren kan begära att den som är försatt i konkurs i stället ska avlägga en boupptecknings ed inför tingsrätten. I så fall håller tingsrätten ett edgångssammanträde så snart som möjligt.

Vad är ett konkursbo?

Det är de tillgångar som konkursförvaltaren tar över när en person eller ett företag försätts i konkurs.

Får jag resa utomlands?

Om du är försatt i personlig konkurs eller om du är ställföreträdare för ett företag som är försatt i konkurs, behöver du först bekräfta konkursbouppteckningen. Det krävs tillstånd från tingsrätten om du vill resa utomlands innan bekräftelsen är gjord.

Vad är tillsynsmyndigheten?

Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet gällande konkurser. Deras uppdrag är att övervaka så att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med lagar och författningar.

Vem kan få ut pengar från konkursboet?

Om det finns tillgångar i ett konkursbo ska förvaltaren göra ett utdelningsförslag med en prioritetsordning som följer förmånsrättslagen. Den har tre nivåer:

  1. Särskild förmånsrätt
  2. Allmän förmånsrätt
  3. Oprioriterade fordringar

Särskild förmånsrätt gäller fordringar som har en säkerhet kopplat till sig, till exempel en fastighet eller annan pant.

Allmän förmånsrätt rör till exempel kostnader som är kopplat till konkursförfarandet samt löner och arvoden.

Övriga fordringar är oprioriterade. Om det finns tillgångar kvar efter att fordringar med förmånsrätt har betalats ut så fördelas resterande pengar mellan de oprioriterade fordringarna.

Hur lång tid tar det?

  • Om du ansöker om egen konkurs beslutar tingsrätten vanligtvis om konkurs samma dag.
  • Om du som borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker om någon annans konkurs kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor. Skulle företaget eller personen medge att försättas i konkurs innan förhandlingen hunnit hållas kan rätten ställa in förhandlingen och ta beslutet direkt.
  • Däremot är det svårt att veta hur lång hela processen är innan konkursen kan avslutas. Det beror bland annat på om det finns tillgångar i konkursboet.

Vad är ett förlikningssammanträde?

När tiden för bevakningsförfarandet gått ut hålls ett förlikningssammanträde, om det behövs, där man bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan borgenärerna.

Vad krävs för att ett företag eller en privatperson ska försättas i konkurs?

  • För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt.
  • Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar. Räknar man med att det ska komma in pengar inom kort så att skulderna kan betalas ska företaget eller personen inte försättas i konkurs.
  • Det krävs att någon ansöker om konkurs för att tingsrätten ska besluta om det. Är det en borgenär som ansöker om att en gäldenär ska försättas i konkurs måste borgenären kunna visa att gäldenären har en skuld till denne.