Mål: P 2833-12

Avgörande

Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun hade förelagt en fastighetsägare att riva en inglasad altan med skärmtag. Frågan i målet var dels vilka åtgärder som var bygglovspliktiga och dels om preskription inträtt. Första frågan har besvarats jakande såvitt avser skärmtak, inglasning och plank på altanen men nekande såvitt avser brädor som utgorde själva markbeläggningen.Vad avser fastighetsägarens invändning om preskription d. v. s. att byggnadsnämnden inte får besluta om föreläggandet sedan tio år förflutit efter att den åtgärd som krävt bygglov vidtagits, fann Mark-och miljööverdomstolen att det redan av hennes egna uppgifter framgick att hennes invändning om preskription kunde lämnas utan avseende. Kommunen hade därför haft rätt att förelägga henne att vidta rättelse.