Mål: M 6014-12

Avgörande

En kommunal nämnd avslog ansökan om eget omhändertagande under hänvisning till att undantag inte kunde medges då avloppsanläggningen som helhet inte uppfyllde kraven på normal reningsnivå enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd. Ett sådant krav på hela anläggningen fanns i nämndens egna anvisningar om avfallshantering. MÖD fann att miljöbalkens bestämmelser inte ger utrymme för en nämnd att besluta om generella regler för när eget omhändertagande kan ske. Frågan ska regleras i renhållningsordningen som beslutas av kommunfullmäktige. Nämnden hade därför inte fog för att avslå ansökan.