Mål: P 8631-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avvisat överklagande av ett beslut om bygglov för tre bostadshus m.m. eftersom klagandena inte ansågs ha talerätt i målet. Mark- och miljööverdomstolen återförvisade överklagandet till mark- och miljödomstolen för prövning i sak eftersom de klagande vid tidpunkten för nämndens beslut var rågrannar till den fastighet för vilken bygglov meddelats. Att fastighetsbildningen förändrats under tiden för överklagandet ansågs inte påverka klagorätten.