Mål: M 3163-12

MÖD 2012:48

Vägledande avgörande

Miljöorganisationers rätt att överklaga. Ett beslut i ett anmälningsärende enligt miljöbalken har av Mark- och miljööverdomstolen bedömts vara ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.3 i den s.k. Århuskonventionen. Med stöd av EU-rätten har domstolen ansett det möjligt att göra en tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken som innebär att Naturskyddsföreningen i Varberg haft rätt att överklaga beslutet i anmälningsärendet.