Mål: P 5924-12

Avgörande

Fråga om det framgick av gällande detaljplan att endast en viss del av planområdet omfattadesv av förbud att anordna parkeringsplatser.Också fråga om parkeringsplatser var att betrakta som bebyggelse enligt ÄPBL och om ett servitut utgjorde hinder för bygglov.