Mål: M 6351-12

Avgörande

Frågan om uttag för anläggningsavgift är förenligt med kravet på fördelning av kostnaderna på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt enligt 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastighetsägaren anförde att antalet lägenhetsavgifter inte återspeglade nyttan och ansåg att uttaget var oskäligt. Va-nämnden fann inte anledning att jämka de debiterade anläggningsavgifterna med hänsyn till de avgiftsbelagda ytorna ställda i relation till fastighetens nytta av va-anläggningen. Mark- och miljööverdomstolen delade nämndens bedömning.