Mål: M 7222-12

Avgörande

Fråga om klagorätt för ägare av grannfastigheter gällande beslut enligt 12 kap. 9 § miljöbalken. Beslutet har endast ansetts angå anmälaren och anmälaren har därmed ansetts vara den ende som, för det fall beslutet kan anses ha gått denne emot, har rätt att överklaga det. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat klagandenas överklagande av länsstyrelsens beslut.