Mål: M 5860-12

Avgörande

Fastighetsägare beviljades bygglov för två ytterligare lägenheter i tidigare enbostadshus och debiterades 50 000 kr i anläggningsavgift för anslutning till allmänna va-nätet. De anförde att anläggning redan installerats i byggnaden, att lägenheterna kanske inte kommer att byggas och att avgiften därför inte motsvarar någon kostnad samt dessutom är oskåligt hög. Va-nämnden fann att taxekonstruktionen är sådan att tillkommande lägenheter ska dela kostnaden för va-anläggningen i sin helhet oavsett om lägenheterna rent faktiskt medför kostnader. Beloppet ansågs skäligt. Mark- och miljööverdomstolen delade nämndens bedömning.