Mål: F 4719-13

Avgörande

Fråga om en gemensamhetsanläggning (väg) är av väsentlig betydelse för klagandenas fastigheter samt om andelstal. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheterna, men att andelstalen bör beräknas utifrån en lägre nyttjandegrad än Lantmäteriet gjort med hänsyn till vad som kan antas om trafikering av vägen. Domstolen har vidare funnit att andelstalen för vissa andra fastigheter också bör ändras, då det annars skulle uppstå uppenbar oenhetlighet fastigheterna emellan.