Mål: M 4608-13

Avgörande

Sedan Statens Va-nämnd fastställt att en kommun i egenskap av huvudman för allmän va-anläggning har att tillgodose behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp har, efter överklagande av kommunen, berörda motparter medgivit kommunens talan. Hovrätten har därför upphävt Statens Va-nämnds beslut i överklagade delar.