Mål: F 514-13

MÖD 2013:49

Vägledande avgörande

På grund av bristfälliga anordningar för avledande av vatten översvämmas vissa fastigheter i en inte obetydlig omfattning.Eftersom den sökta anordningen även kommer att avleda vatten för en delsträcka av en gemensam väg finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte enbart är fråga om avledande av vatten för viss eller vissa fastigheters räkning enligt 9 kap. 2 § 3 miljöbalken och därför inte fråga om markavvattning. Eftersom det är fråga om avoppsvatten finner domstolen att anläggningslagen är tillämplig och Lantmäteriet behörig myndighet.