Mål: M 3238-13

Avgörande

Mål gällande tillsyn avseende våtmark. Markavvattning i visst område har inte fungerat tillfredsställande vilket har lett till försumpade åkrar. Fråga om en anlagd våtmarks eventuella påverkan på vattennivåer i diken. Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till länsstyrelsen för att närmare utreda saken.