Mål: M 4233-13

MÖD 2013:36

Vägledande avgörande

I likhet med underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen funnit att konkursboet bedrivit gruvverksamhet och därmed är att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken.