Mål: P 1972-13

Avgörande

Komplementbyggnad som byggts närmara gräns mot allmän platsmark än 4,5 m ansågs inte kunna bli bygglovsbefriad enligt bestämmelsen därom i 9 kap. 4 § andra st. plan- och bygglagen (2010:900).