Mål: F 9554-12

Avgörande

Genom fastighetsreglering överfördes vid lantmäteriförrättning mark som vid laga skifte 1834 avsatts som samfälld tångväg till angränsande fastighet. Mark- och miljööverdomstolen fann att det klart framgick av handlingarna hos Lantmäteriet att kommunen tydligt ifrågasatt den sökta fastighetsregleringens förenlighet med villkoren i 3 kap 3 § FBL. Då Lantmäteriet underlåtit att i enlighet med 4 kap. 25 a § FBL hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för prövning har det inte funnits förutsättning för Lantmäteriet att fatta beslut om den ansökta fastighetsbildingen. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat den överklagade domen och undanröjt Lantmäteriets beslut och återförvisat förrättningen i sin helhet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.