Mål: M 3768-13

Avgörande

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit att ett vitesföreläggande enligt miljöbalken kan delges genom s.k. spikning. Vitet ansågs dock inte kunna dömas ut då det av utredningen inte framgick att föreläggandets adressat hade fått den kännedom om föreläggandet som, utöver formell delvining, också är en förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut.