Mål: M 10479-12

Avgörande

I ett mål om slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider har Mark- och miljööverdomstolen funnit att utsläppskraven ska uppfyllas i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26.