Mål: M 10242-12

Avgörande

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till ombyggnad av vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har ej funnit det skäligt att i den aktuella och begränsade prövningen föreskriva villkor om anläggande av fiskvandringsväg m.m. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat domen så att en bestämmelse om den förlust av vatten eller annat som tillståndshavaren enligt 31 kap. 22 och 23 §§ miljöbalken är skyldig att tåla regleras i domen. Någon sådan bestämmelse fanns inte i mark- och miljödomstolens dom.