Mål: F 10024-12

MÖD 2013:38

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av en gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även fråga om fastighetsreglering och ersättning.