Mål: P 11296-12

MÖD 2013:47

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut att anta planen vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom ändras. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. godtagit kommunens tillämpning av den s.k. Stockholmsmodellen i detta fall dvs. för bebyggelse inom tät stadsmiljö i centrala Stockholm. Mark- och miljööverdomstolen har även gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan intresset av att inte påverka befintlig kulturmiljö och intresset av att bygga bostäder, får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme som kommunen har.