Mål: M 11449-12

Avgörande

I samband med en ansökan om att få öka den totala massavolymens storlek har det uppstått oklarhet i hur bolagets ansökan borde tolkas. Mark- och miljööverdomstolen fann att den tolkning bolaget gjort fick anses ligga närmare till hands och att det legat på mark- och miljödomstolen att klarlägga innebörden i yrkandet. Då bolagets yrkande om ökad totalmängd massa inte bör med hänsyn till instansordningsprincipen prövas först i Mark- och miljööverdomstolen undanröjdes domen och målet har visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning i den del där oklarhet råder.