Mål: M 6229-12

MÖD 2013:40

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom om tillstånd till ett nytt kraftverk vid Untra under hänvisning till förbudet mot vattenkraftsutbyggnad i 4 kap. 6 § miljöbalken.