Mål: P 8229-12

Avgörande

Detaljplan för delar av fastigheten Örby 4:1, Stockholms kommun. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen funnit att det inte funnits skäl att upphäva antagandebeslutet av planen.