Mål: F 6837-12

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Klandertalan har delvis bifallits eftersom tillhandahållande av internetanslutning inte ansetts förenligt med ändamålet att förvalta en gemensamhetsanläggning för centralantennanläggning för TV.