Mål: M 4026-09

Avgörande

Länsstyrelsens föreläggande att utjämna vall och vallfåra har förfallit sedan fastighetsägare beviljats dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning. Se även mål nr M 4029-09 och nr M 4030-09.