Mål: P 8959-12

Avgörande

Klagandena har yrkat att MÖD ska ändra en detaljplan på visst sätt. Kommunen har inte medgett ändring. På grund härav och eftersom ändringen inte har ansetts vara av ringa betydelse har MÖD avslagit överklagandet. ÄPBL 13:8.