Mål: P 8789-12

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglovet har upphävts eftersom åtgärden medförde att byggnaden kom att avvika från bestämmelserna i gällande detaljplan i fråga om såväl våningsantal som byggnadshöjd och avvikelserna inte bedömts som mindre.