Mål: P 3385-12

Avgörande

Mål om bygglov för fem vindkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att den vid ansökningstillfället gällande översiktplanen tappat i aktualitet. Den senare antagna översiktsplanen, som innehöll ett allmänt förbud mot etablering av vindkraftverk, utgjorde inte hinder mot bygglov för fem vindkraftverk. Översiktsplanen saknade sådana vägledande uppgifter som kunde läggas till grund för prövningen i ett bygglovsärende. Mark- och miljööverdomstolen fann vid prövning enligt bestämmelserna i 2 och 3 kap. ÄPBL att det inte fanns något hinder mot det sökta bygglovet enligt 8 kap. 12 § ÄPBL.