Mål: P 3161-12

Avgörande

Bygglov till tillbyggnad av enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att den tillbyggnad för vilken bygglov sökts var planstridig. Domstolen konstaterade också att den befintliga byggnaden på vilken tillbyggnaden skulle ske var planstridig tillföljd av en senare tillkommen plan. Eftersom byggnadsnämnden inte hade tagit ställning till om den befintliga byggnadens avvikelse från planen kunde förklaras som en mindre avvikelse och inte heller hade gjort en samlad bedömning av den avvikande åtgärden för vilken bygglov sökts och den avvikelse som den befintliga byggnaden redan utgjorde, återförvisades målet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning