Mål: M 6370-12

Avgörande

I ett mål om strandskyddsdispens för en brygga har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett behov av båtplats, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, inte behöver tillgodoses genom anläggandet av en egen brygga. Det har därför inte funnits särskilda skäl för dispens och överklagandet har avslagits