Mål: P 8071-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen finner i ett bygglovsärende att en samfällighet varit berörd sakägare. Eftersom samfälligheten inte hade hörts i ärendet undanröjs underinstansernas avgöranden och målet återförvisas till nämnden för grannehörande av samfälligheten