Mål: M 5259-14

MÖD 2014:44

Vägledande avgörande

Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i mål om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte funnits förutsättningar för att meddela förordnande med innebörd att tillståndet ska träda i kraft och villkoren börja gälla den dag tillståndet vunnit laga kraft, oberoende av om och när verksamhetsutövaren väljer att ta tillståndet i anspråk. Mark- och miljödomstolens deldom har därför ändrats endast såvitt avser detta förordnande.