Mål: M 10121-13

Avgörande

Mark- och miljödomstolen bedömde att en ansökan om anläggande av grundvattenbrunn och uttag ur denna skulle avslås med hänsyn till risken för föroreningar och saltvatteninträngning. Mark- och miljööverdomstolen har meddelat tillstånd.